درباره ما بیشتر بدانید

موسس و مدیر مجموعه، استاد رضا آرش‌نیا در هشتمین روز بهمن سال ۱۳۷۰ در استان آذربایجان غربی، شهر خوی متولد شدند. از سنین کودکی علاقه و استعداد ذاتی وی به زبان انگلیسی، خانواده را بر آن داشت که برنامه ویژه‌ای برای آموزش او داشته باشند، محدودیت‌های شهر خوی در آموزش زبان انگلیسی مانعی برای رشد و پیشرفت او نبود، بطوری که پس از قبولی در مقطع کارشناسی رشته زبان انگلیسی به صورت همزمان تدریس را در این همین رشته آغاز کرد، علاقه و شوق جوانی باعث شد در فاصله‌ای کوتاه بیشتر آموزشگاه‌های زبان مطرح کشور پیشنهادهای همکاری خود را برای او ارسال کنند؛ تلاش و پشتکار استاد آرش‌نیا منجر به کسب رتبه تک رقمی در کنکور زبان ارشد کشور شد و در نهایت پایان نامه ای با موضوع Teaching of Pronunciation (تدریس تلفظ) فصل تازه ای از زندگی وی را رقم زد.

مجموعــه‌ی آموزشــی اســتاد آرش‌نیــا از ســال ۱۳۹۶ فعالیــت خــود را آغـاز و در سـال ۱۳۹۸ سـایت و اپلیکیشـن اختصاصـی خویـش را طراحـی نمودنــد و از آن پــس دوره‌هــا از طریــق اپلیکیشــن Arashnia و در بستر سایت ارائــه می‌گــردد.

مجموعـه‌ی آموزشـی اسـتاد آرش‌نیـا از سـال ۱۳۹۶ کار خـود را بـا تدریـس دوره‌هـای واژگان آغـاز نمـود. دوره ۶۰۰ واژه جلـد اول کتـاب ۴۰۰۰ واژه از Nation Paul ،و دوره‌ی ۵۰۴ واژه و دوره‌ی ۱۱۰۰ واژه اولیــن دوره‌هــای تدریــس شــده بــه صــورت آفلایــن می‌باشـند.

هـدف از تدریـس ایـن دوره‌هـا کمـک بـه داوطلبیـن آزمون‌هـای مختلـف از جملـه کنکـور سراسـری، کنکـور تخصصـی زبـان، آزمون‌هـای مقطـع دکتـری، آیلـس و دیگــر آزمون‌هــای بیــن المللــی بــوده اســت.

بعــد از دوره واژگان بنــا بــه نیــاز زبــان آموزهــا بــه یادگیــری مکالمــه، در جهــت تسـهیل یادگیـری زبـان انگلیسـی، سـاختارهای گرامـری و مکالمـه هـم در سـه بخـش از مقدماتــی تــا پیشــرفته بــه مجمــوع آموزشهــا اضافــه شــدند. استاد رضا آرشن یا با بررسی نقاط ضعف آموزش زبان در مدارس و آموزشگاه‌های مختلف کشور به این نتیجه رسیدند که عدم جذابیت روش‌های تدریس، ضعف در مهارت شنیداری، عدم تسلط به ساختارهای مکالمه و تاکید به تلفظ‌های اشتباه از دلایل اصلی عدم موفقیت زبان آموزان در امر یادگیری بشمار می‌آید. همین امر باعث شد استاد آرش‌نیا با ارائه روش تدریسی نوین، جذابیت را به یادگیری زبان‌آموز برگرداند، به گونه‌ای که ساختار اصلی زبان در ذهن زبان‌آموز نهادینه شود و با کمک فیلم‌های آموزشی و تکنیک‌های روز جهانی، ضمن ایجاد انگیزه برای یادگیری، مهارت استفاده از آن را برای زبان‌آموز به همراه دارد. 

گفتنی است استاد رضا آرش‌نیا مؤلف جزوه آموزشی ۳۹۰۰ واژه GRE با روش Collocation (همایی واژه‌ها) و همچنین جزوه جامع آموزش واژگان با روش Etymology (ریشه شناسی) می‌باشند.

سوالات پرتکرار

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطر آنچنان که لازم است.
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطر آنچنان که لازم است.
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطر آنچنان که لازم است.
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطر آنچنان که لازم است.
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطر آنچنان که لازم است.
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطر آنچنان که لازم است.
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطر آنچنان که لازم است.
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطر آنچنان که لازم است.
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطر آنچنان که لازم است.
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطر آنچنان که لازم است.
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطر آنچنان که لازم است.
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطر آنچنان که لازم است.
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطر آنچنان که لازم است.
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطر آنچنان که لازم است.